Strategia 2023-2025

 1. Järjestön tavoitteet


Strategiakaudella 2023-2025 Väylän tavoitteena on hallittu kasvu ja toiminnan laajentaminen. Kasvua haetaan vaikuttavuuden vuoksi, jotta aiempaa useampi ihminen saisi tekemästään työstä asiallisen palkan.

Väylä ry rahoittaa toimintansa palveluja ja tuotteita myyden. Palvelutuotannolla luodaan työpaikkoja kehitysvammaisille työntekijöille. Liiketoiminnan harjoittaminen ja markkinaehtoisesti toimiminen tukee järjestön viestiä siitä, ettei vammaisten tai kehitysvammaisten työntekijöiden rekrytointi ole hyväntekeväisyyttä vaan osa kestävää liiketoimintaa. Kehitysvammaisten työntekijöiden yhdenvertainen palkkaaminen on Väylän toiminnan ja olemassaolon tarkoitus, eikä heitä työllistetä vain muun henkilöstön lisäksi avustaviin tehtäviin kuten usein työelämässä toimitaan. Strategiakauden tavoitteena on kasvusta huolimatta pitää kiinni tästä. 

Laajemmin ajateltuna strategian tehtävä on kertoa kuinka järjestön tavoitteisiin aiotaan päästä, ja millaisella toiminnalla tavoitteita tuetaan. Yhteiskunnallisesti Väylän tavoitteena on olla luotettava ja tunnettu asiantuntijaorganisaatio kehitysvammaisten työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä, ja tuoda teemoja esiin työpaikan ja työnantajuuden näkökulmasta, työntekijöiden äänellä. Palveluntuottajana järjestön tavoitteena on vakiinnuttaa asemansa hyvämaineisena ja uskottavana palveluntarjoajana mm. kokoonpano-, pakkaus- ja ompelutehtäviin, ja sen myötä saada yhä suurempia ja pidempikestoisempia asiakkuuksia. Työnantajana järjestön tavoitteena on luoda ja ylläpitää hyvinvoiva ja toimiva monimuotoinen työyhteisö, jossa jokaisella yksilöllä on hyvä työskennellä. Lisäksi Väylän tavoitteena on luoda entistä vahvempi työnantajaimago, jossa korostuu Väylän rooli työllistäjänä ja yhdenvertaisena muiden yritysmaailman toimijoiden kanssa. 

Strategiakauden käynnistyessä Väylä elää voimakasta murrosvaihetta. Toiminta on ehtinyt vakiintua, kokea suuria kriisejä koronapandemian myötä ja vaihtaa toimialan painopistettä. Näiden jäljiltä järjestö hakee kasvua, joka takaa kestävän toiminnan ja työpaikkojen säilymisen tulevaisuudessa. Kasvu tarkoittaa muutosta, jonka tarpeisiin strategia vastaa. Jatkuva uuden kehittäminen projektitasolla vastaa aina käytännön työn tarpeisiin.


 1. Henkilöstö


Strategiakauden aikana kehitetään järjestön rekrytointiprosessia. Tavoitteena on toimiva työyhteisö ja kannatteleva työilmapiiri hyvien rekrytointien myötä. Jokainen työntekijä kohdataan yksilönä. Vaikka perehdytys onkin jokaiselle aloittavalle työntekijälle sama, heidän osaamisensa ja tarpeensa työskentelyn muokkaamiselle tutkitaan yhdessä työntekijän kanssa, ja etsitään keinot joilla juuri häntä voidaan tukea tehokkaaseen työskentelyyn ja viihtymiseen työssään.

Vakituisia työntekijöitä rekrytoidessa voidaan hyödyntää lyhyt työkokeilu TE-toimiston kanssa yhteistyössä. Työkokeilu on keskimäärin kuukauden mittainen ja sen tarkoituksena on selvittää työnhakijan sopivuus järjestön tarjoamaan työhön. Työkokeilu on mahdollinen, kun työntekijä vaikuttaa ennakkotietojen perusteella Väylän toimintaan soveltuvalta. Työkokeilun tavoitteena on aina työllistyminen, mutta mikäli työkokeilun aikana työntekijän työnkuvaa ei saada räätälöityä hänelle niin sopivaksi, että tuottava työ olisi mahdollista, jätetään työsopimus solmimatta. 

Palkattomia työharjoitteluita voidaan toteuttaa silloin kun ne liittyvät harjoittelijan opintoihin ja niille on määritelty tavoitteet. Harjoittelut toteutetaan vain yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Harjoittelijoille nimetään Väylällä oma(t) ohjaaja(t). Harjoittelija ei ole työntekijä, vaikka voikin harjoitella myös järjestön tavanomaisia työtehtäviä.

Järjestön kasvu vaatii kiinnittämään strategiakaudella erityistä huomiota työyhteisön hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuden ylläpitämiseen. Vakituisten työntekijöiden määrän kasvaessa pidetään huolta siitä, että Väylä säilyy mukavana ja viihtyisänä työpaikkana jossa työskennellään kuin millä tahansa työpaikalla. Toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota siihen ettei siihen ilmaannu laitosmaisia piirteitä.

Työyhteisö rakentuu yhteisille tauoille, ruokailuille ja jaetuille toimintatavoille, joista kerrotaan jokaiselle työntekijälle jo perehdytysvaiheessa. Työntekijöillä on ohjausta aina tarvittaessa saatavilla, mutta erikseen vain ohjaustyötä tekeviä ohjaajia ei palkata. Periaatteena on, että Väylällä työskennellään itsenäisesti mutta rinnakkain. Tiimityöskentelyä kehitetään edelleen ja työntekijöitä tuetaan toimimaan perehdyttäjinä uusille työntekijöille sekä työpaikkaohjaajina opiskelijoille.

Kaikissa linjauksissa ja järjestön päätöksenteossa pidetään aina työntekijöiden etu keskiössä. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on vastuu viihtyvyyden ylläpitämisessä. Tiedonkulkua kehitetään strategiakauden aikana niin että se on sujuvaa, järjestöllä on yhtenäiset linjaukset siitä milloin ja miten tulevista asioista kerrotaan, ja että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa työpaikkansa asioihin jo etukäteen.


2.1. Yhteistyö työtoimintakeskusten kanssa - keikkalaiset

Kehitysvammaiset ihmiset ovat perinteisesti työskennelleet työtoimintakeskuksissa palkatta, yritysten alihankintatöitä suorittaen. Tähän Väylä vaikuttaa tuomalla palkkatyön myös työtoiminnassa käyvien ihmisten ulottuville. Työt tehdään joko Väylän asiakasyritysten tiloissa tai Väylän omissa tuotantotiloissa Niittykummussa. Työntekijät saapuvat keikkaluonteisesti työskentelemään tukenaan tuttu ohjaaja työtoimintakeskuksesta. 

Työskentely toimintakeskusten ulkopuolella mahdollistaa aidosti osallistumisen työelämään ja kohtaamiset ihmisten välillä. Työskennellessään Väylän tuotantotilassa keikkalaiset tulevat tutuksi Väylän henkilökunnan kanssa ja hyvä johtajuus sekä työnohjaus ulottuu vakituisen henkilöstön lisäksi myös heihin.

Kun työ toteutetaan keskitetysti yhdessä paikassa, sitä voidaan tarjota useamman toimintakeskuksen tehtäväksi. Strategiakauden aikana keikkalaisten tekemälle työlle luodaan toimivat rakenteet. Samoin yhteistyölle työtoimintakeskusten henkilökunnan kanssa luodaan selkeät linjaukset ja toimintatavat. Strategiakauden tavoitteena on kehittää yhteistyötä toimintakeskusten kanssa. Yhteistyötä haastaa se, ettei kunnilla tai kuntayhtymillä ole olemassa rakenteita palkkatyön tuomiseksi osaksi työtoimintaa. Tällöin toiminta on Väylän linjausten ja rakenteiden varassa. Työn suorittaminen fyysisesti Väylän tiloissa antaa mahdollisuuden tarkastella yhteistyötä lähemmin ja löytää siihen sopivat toimintatavat, jotka parhaiten tukevat kehitysvammaisten ihmisten työllistymistä ilman kohtuutonta riskiä järjestön taloudelle. Linjausta ja käytäntöjä voidaan tarkastella uudestaan strategiakauden aikana, jos kunnat, kuntayhtymät tai hyvinvointialueet merkittävästi edistyvät työtoiminnan kehittämisessä palkkatyön suuntaan.


 1. Projektinhallintaprosessi


Väylän saadessa yhä suurempia toimeksiantoja luodaan strategiakauden aikana järjestölle projektinhallintaprosessi käyttäen hyväksi jo valmiiksi käytössä olevaa Monday.com-järjestelmää. Projektinhallintaprosessi pitää sisällään projektin hallinnolliset tehtävät sekä työvaiheet jaettuina projektin kestolle sekä selkeät askelmerkit projektin alkuun ja loppuun esimerkiksi työn suunnittelun ja viestinnän osalta. Käytössä ollessaan prosessi parantaa resurssienhallintaa, ajankäytön suunnittelua, työn vaiheistamista sekä työntekijöiden ottamista mukaan oman työnsä suunnitteluun entistä monipuolisemmin.

Projektinhallintaprosessin ohessa valmistellaan ja otetaan käyttöön myös asiakkuudenhallintaprosessi, joka noudattelee samaa rakennetta projektinhallintaprosessin kanssa. Yhdessä projektin- ja asiakkuudenhallintaprosessit vapauttavat resursseja itse työn toteuttamisen suunnitteluun ja työntekijöiden resurssien hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla.


 1. Myyntistrategia


Väylä ry ei saa mitään säännöllistä ulkopuolista järjestöavustusta, vaan koko järjestön toiminta perustuu palveluiden myynnille. Myynti onkin järjestön elinehto. Osa järjestön myyntistrategiaa on sen tunnistaminen, että kaikki järjestön ulospäin näkyvä toiminta on myyntiä ja että myyntityö ja vaikuttamistyö usein yhdistyvät. Varsinainen myyntistrategia jakautuu kahteen osa-alueeseen, yrityksille markkinoitaviin tilaustöihin sekä yrityksille ja kunnille markkinoitaviin asiantuntijapalveluihin.


4.1. Tilaustyöt - markkinointi yrityksille


Strategiakauden aikana luodaan vuosikello kylmille markkinointiviesteille eli esimerkiksi sähköpostiyhteydenotoille yrityksiin. Viestipohjia kehitetään ja päivitetään. Kylmäkontaktointia myös räätälöidään tarpeen mukaan, esimerkiksi yrityskohtaisesti. Lämpimiä kontakteja eli nykyisiä ja aiempia yhteistyökumppaneita varten laaditaan oma ohjelmansa osana projektinhallintaprosessia. Tavoitteena on, että asiakassuhteet ovat pitkäkestoisia ja molemmille osapuolille hedelmällisiä. Myyntityöhön koulutetaan ja perehdytetään Väylän työntekijöitä, jotta he voivat jatkossa olla aiempaa aktiivisemmin mukana myyntineuvotteluissa, vastaanottamassa uusia työtehtäviä ja huolehtimassa asiakassuhteista.


4.2. Asiantuntijatyö - markkinointi yrityksille ja kunnille


Väylän tarjoamat asiantuntijapalvelut konseptoidaan ja tuotteistetaan helposti sisäistettäviksi paketeiksi. Väylän työntekijöistä kerätään Väylän “Nyrkki” eli kouluttamisesta ja vaikuttamisesta erityisesti vastaava ja niistä tehtävistä pitävä ryhmä. Ryhmän jäsenille luodaan omat profiilit asiantuntijoina Väylän verkkosivuille ja he vastaavat erilaisiin luentopyyntöihin. Työntekijöiden kanssa valmistellaan luentomateriaalit ja harjoitellaan luentojen pitämistä. Tarpeen mukaan ryhmälle voidaan pitää erilaisia työpajoja. Strategiakauden aikana kehitetään keinoja saada myös niiden työntekijöiden ääni kuuluviin (erityisesti vaikuttamistyössä) jotka eivät halua esiintyä tai puhua julkisesti. 

Asiantuntijapalveluita markkinoidaan Väylän verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Luentoja ja koulutusmateriaaleja tarjotaan myös suoraan yhteistyökumppaneille, kuten vammaisalan järjestöille.


 1. Vaikuttamistyö


Väylä tekee vaikuttamistyötä pääasiassa viestinnällä. Vaikuttamistyön lähtökohtana on osallisuus. Viestinnässä työntekijät ja heidän tekemänsä työ nousee orgaanisesti näkyviin. Vaikuttamisviestintä painottuu someen, jossa strategiakauden aikana päivitetään viestintä vastaamaan todellista toimintaa, nostamalla esiin jokapäiväistä työtä sekä suurempia linjoja. Viestinnän keskiössä ovat työntekijät, ja sitä tehdään rohkealla ja hauskalla otteella. Työllistämisen keinoista kerrotaan läpinäkyvästi ja selkeästi. Strategiakauden aikana otetaan haltuun videoiden tekeminen, joka voi sisältää esimerkiksi haastatteluja, fiiliskuvauksia ja työntekoa.

Strategiakauden aikana luodaan vaikuttamistyön strategia, jossa määritellään millaiseen vaikuttamistyöhön järjestö lähtee mukaan ja miksi. Strategiassa määritellään vaikuttamisen keinot ja kohderyhmät, sekä se kuinka Väylän tekemän työn vaikuttavuutta seurataan ja mitataan.

Ei kaupallisia yhteistöitä varten luodaan strategiakauden aikana työkalu, jonka avulla päätetään mihin yhteistyömahdollisuuksiin lähdetään mukaan. Työkalu voi sisältää esimerkiksi kysymyspatteriston, joka yhdessä lyhyen teams-palaverin pohjan kanssa tukee tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Väylän tilaustöitä seurataan projektinhallintajärjestelmä Mondayssa. Strategiakauden aikana myös vaikuttamistyö tuodaan Mondayhin seurattavassa muodossa.


5.1. Some

Sosiaalisen median käyttöön luodaan strategiakauden aikana toimiva käytäntö, joka tukee viestinnän toteutumista. Someen julkaistaan yksi vakiopostaus viikossa, jonka sisältönä on viikon kuulumiset. Postauksissa käytetään hauskoja kuvia, jaetaan konkreettista tietoa työn tekemisestä ja työntekijöistä. Joissain medioissa, kuten Linkedinissä, julkaisurytmi voi olla hitaampi, esimerkiksi kerran kuussa.

Viikkoon varataan myös toinen postauspaikka, jota voi hyödyntää tarvittaessa. Toisen postauksen sisältönä voivat olla esimerkiksi ajankohtaiset asiat, tai hallituksen jäsenten sekä työntekijöiden esittelyt.

Stooreja/lyhytvideoita tehdään matalalla kynnyksellä. Stooreissa keskiössä ovat videot joissa tehdään haastatteluja, kuvataan tunnelmapaloja, työtä tai hassuttelua.

Kauden aikana luodaan somen käytön tueksi myös somesisällön vuosikello. Vuosikello voi sisältää esimerkiksi seuraavat osiot:


Tammikuu: vuoden aloituskuulumiset, mitä tänä vuonna tapahtuu - otteita toimintasuunnitelmasta, viime vuoden tiivistelmä - otteita toimintakertomuksesta

Toukokuu: toimintakertomuksen julkaisu - myös verkkosivuille, kevään tehdyt työt, kesän aikataulut

Lokakuu: mitä uutta loppuvuodesta odotettavissa - tehtävät toimenpiteet, uudet työt, mahd. syksyn menneet työt, henkilöesittelyitä, yritystarinat/kertomukset yhteistöistä


 1. Verkkokauppa


Verkkokauppa laitetaan tauolle strategiakauden ajaksi, jolloin kartoitetaan sen tulevaisuutta sekä kehittämiseen käytettävissä olevia resursseja. Verkkokaupan ylläpitäminen aiheuttaa kuluja, joita nykyisellä tasolla ei ole saatu kunnolla katettua. Menestyksekkään verkkokaupan pyörittäminen vaatisi enemmän resursseja tuotekehitykseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon.


 1. Siivoustyöt


Tulevan strategiakauden aikana Väylän perustana toiminnan alkuvuosina ollut siivoustoiminta ajetaan alas. Uusia asiakkuuksia ei oteta vastaan eikä siivousta mainosteta tarjottavana palveluna viestinnässä tai verkkosivuilla. Olemassa olevia asiakkuuksia jatketaan niin kauan kunnes ne loppuvat orgaanisesti. Siivouspalveluiden lopettaminen on osa Väylän tavoitetta nostaa vammaisten työntekijöiden työn arvostusta ja profiilia. Siivouspalveluiden lopettamisen puolesta puhuvat lisäksi työläs hallinnollinen puoli, jatkuvat kuluja aiheuttavat hankinnat sekä vaikeus löytää tekijöitä ja työlle ohjausta. Siivoustyö vaatii myös muita Väylän toiminnan keskiössä olevia toimialoja enemmän ohjausta ja jatkuvaa tukea. 


 1. Vastuullisuus ja eettisyys


Väylä toimii eettisesti ja vastuullisesti kaikissa valinnoissaan. Vastuullisuuden laaja-alaisuus varmistetaan jatkuvalla itsereflektiolla. Toiminnan kasvu aiheuttaa haasteita vastuullisuudelle, strategiakauden aikana vastuullisuuteen kiinnitetäänkin erityistä huomiota. Kauden aikana on kehitettävä kestävät ratkaisut kasvun asettamiin haasteisiin niin että järjestön periaatteista voidaan pitää kiinni. 

Väylän hankinnoissa kiinnitetään huomiota ekologisuuteen ja vastuullisuuteen. Omissa hankinnoissa pyritään tukemaan kotimaisia ja vastuullisia toimijoita, ja samaan kannustetaan mahdollisuuksien mukaan asiakkaitakin. Kaikissa valinnoissa ja päätöksissä otetaan huomioon toimintaympäristö johon Väylän toiminta linkittyy.


 1. Jäsenet


Väylän jäsenet ovat osa muutosta yhdenvertaisuuden edistämiseksi työmaailmassa. Kun henkilö liittyy Väylä ry:n jäseneksi niin hän ottaa kantaa ja vaikuttaa konkreettisesti oikeudenmukaisen maailman puolesta. Jäsenet ovat järjestön työn tukijoita, he päättävät järjestön suunnasta vuosikokouksissa ja voivat asettua ehdolle Väylän hallitukseen.

Järjestön jäseniltä on kerätty vapaaehtoinen jäsenmaksu syksystä 2021 saakka. Strategiakauden aikanaselvitetään jäsenmaksun muuttamista pakolliseksi. Jäsenmaksun summan ja pakollisuuden määrittelevät järjestön jäsenet vuosikokouksessa. 

Jäsenhankintaa tehdään passiivisesti nostamalla jäsenasiat näkyville järjestön nettisivuille ja lisäämällä sinne jäsenlomake sekä tietosuojaseloste. 

Strategiakauden aikana jäsenille ei järjestetä erillistä toimintaa, vaan jäsenistön rooli on järjestöä tukeva ja sen suuntaa ohjaava. Jäsenasioiden hoitoa kuitenkin kehitetään jatkuvasti ja jäsenprosessia, laskutusta ja vuosimaksujen muistutuksia automatisoidaan.


 1. Hallitustyön uudelleen konseptointi


Vuonna 2022 aloitettiin hallitustyöskentelyn kehittäminen. Tavoitteena on, että Väylän hallituksessa vapaaehtoisena työskentely on entistä mielenkiintoisempaa ja antoisampaa hallituksen jäsenelle, ja että myös Väylä järjestönä hyötyy hallituksen jäsenten erilaisista osaamisalueista. Työn mielekäs järjestäminen auttaa sitoutumaan vapaaehtoistyöhön ja antaa mahdollisuuden jokaiselle hallituksen jäsenelle laatia omasta tehtävänkuvastaan itselleen sopivan. Strategiakauden aikana aiemmin luotua mallia jalkautetaan käytäntöön ja kehitetään edelleen.


 1.  Loppuyhteenveto


Väylän strategia linjaa ja ohjaa koko järjestön toimintaa strategiakauden aikana. Strategia on valmisteltu järjestön työntekijöiden, johdon ja hallituksen yhteistyöllä. Kaiken työn tarkoituksena on parantaa kehitysvammaisten työntekijöiden asemaa suomalaisessa työelämässä. Väylän toiminta on arvokasta ja vaikuttavaa. Työn vaikuttavuuden arviointi erilaisilla mittareilla tuleekin olemaan seuraavan strategiakauden 2026-2027 keskiössä kun sen vaatimat rakenteet on tällä strategiakaudella saatu vakiinnutettua.

Kirjattu strategia antaa järjestön työlle suunnan, mutta elää kuitenkin joustavasti ajassa ja vaihtuvissa tilanteissa. Pienen järjestön etu on ketteryys ja nopea reagointi muuttuvaan maailmaan ja toimintaympäristöön (esim. koronapandemia), ja tästä on syytä pitää kiinni tulevaisuudessakin. Muuttuviin tilanteisiin reagoidakseen järjestön johto voi ajoittaisesti poiketa strategian linjauksista. Strategia kuitenkin vahvistaa järjestön työn suunnitelmallisuutta ja luo puitteet hallitulle kasvulle.


LIITE 1

Strategiakauden 2023-2025 aikana toteutettavat toimenpiteet


Henkilöstö

 • Tehdään henkilöstön yhdenvertaisuussuunnitelma (v. 2025)

 • Kehitetään tiimityöskentelyä ja tuetaan työntekijöitä toimimaan perehdyttäjinä uusille työntekijöille sekä työpaikkaohjaajina opiskelijoille

 • Koulutetaan ja perehdytetään Väylän työntekijöitä myyntityöhön

 • Kerätään Väylän työntekijöistä Väylän “Nyrkki” eli kouluttamisesta ja vaikuttamisesta erityisesti vastaava ja niistä tehtävistä pitävä ryhmä

 • Luodaan toimivat rakenteet keikkalaisten tekemälle työlle

 • Luodaan selkeät linjaukset ja toimintatavat yhteistyölle työtoimintakeskusten henkilökunnan kanssa


Prosessit ja järjestelmät

 • Luodaan järjestölle projektinhallintaprosessi käyttäen Monday.com-järjestelmää

 • Valmistellaan ja otetaan käyttöön asiakkuudenhallintaprosessi

 • Luodaan vaikuttamistyön strategia

 • Tuodaan vaikuttamistyö Monday.com-järjestelmään seurattavassa muodossa

 • Luodaan työkalu ei-kaupallisten yhteistöiden arvioimista varten

 • Kehitetään jäsenprosessi

 • Automatisoidaan jäsenmaksujen laskutusta ja muistutuksia


Viestintä

 • Päivitetään viestintä vastaamaan todellista toimintaa

 • Konseptoidaan ja tuotteistetaan asiantuntijapalvelut helposti sisäistettäviksi paketeiksi

 • Luodaan vuosikello kylmille markkinointiviesteille

 • Kehitetään työyhteisön tiedonkulkua

 • Otetaan haltuun videoiden tekeminen

 • Kehitetään ja päivitetään viestipohjia


Tulevaisuus

 • Kartoitetaan verkkokaupan tulevaisuutta sekä kehittämiseen käytettävissä olevia resursseja

 • Kehitetään kestävät ratkaisut kasvun asettamiin vastuullisuuden haasteisiin

 • Muutetaan jäsenmaksu pakolliseksi

 • Jalkautetaan käytäntöön ja kehitetään edelleen aiemmin luotua mallia hallitustyön uudelleen konseptoinnista