Toimintakertomus 2022

1. Järjestön toiminnan ja tarkoituksen kohtaaminen

Järjestön tarkoituksena on lisätä tasa-­arvoa ja hyvinvointia, sekä yhteiskuntaan osallistumista erityisryhmille.  Väylä ry:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen kehitysvammainen ihminen saisi tekemästään työstä asiallisen palkan. Järjestö toteuttaa tavoitettaan yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä ja työllistämällä kehitysvammaisia henkilöitä reiluun palkkatyöhön. Työllistäminen mahdollistetaan palveluita ja tuotteita myymällä. 


2. Kuluneen toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Toimintakauden haasteet painottuivat kasvaneen työmäärän hallintaan ja resurssointiin. Kesäkuussa 2022 järjestö muutti uusiin isompiin toimitiloihin. Uudet tilat mahdollistivat aiempaa suurempien tilaustöiden vastaanottamisen, sekä keikkalaisten tuomisen työskentelemään paikan päälle. Toimintakauden aikana arvioitiin ja kehitettiin järjestön yhteistyösuhteita, rekrytoitiin uusia työntekijöitä, otettiin käyttöön Monday projektinhallinta- ja CRM-ohjelmisto sekä laadittiiin järjestön strategia vuosille 2023-2025.

Väylä ry:n vuosikokous pidettiin hybridikokouksena Kehitysvammaliiton tiloissa 21.4.2021. Vuosikokouksessa järjestön puheenjohtajaksi valittiin Karoliina Olkkonen. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henrik Särkkä, Susanna Saarvo, Simo Klem, Heidi Kotiranta, Riitta-Elisa Juntunen, Riikka Ahonvala, Ilari Mikkilä ja Niina Kivelä. Järjestäytymiskokouksessa 11.5.2021 valittiin varapuheenjohtajaksi Heidi Kotiranta, taloudenhoitajaksi Riikka Ahonvala ja sihteeriksi Ilari Mikkilä.


3. Järjestön henkilöstötilanne

Toimintakauden alussa Väylällä työskenteli 4 vakituista työntekijää. Kesäksi järjestö työllisti kaksi kausityöntekijää siirtolapuutarhalle siistijän tehtäviin. Syksyllä rekrytoitiin uusi vakituinen työntekijä ompelu-, pakkaus- ja kokoonpanotehtäviin. 

Vakituisten työntekijöiden lisäksi Väylä työllistää edelleen keikkalaisia yhteistyössä Etevan kuntayhtymän ja Helsingin kaupungin kanssa. Toimintakauden alussa keikkalaisia oli palkkalistoilla noin 20 työntekijää. Vuoden aikana yhteistyötä erityisesti Helsingin kaupungin Vallilan työtoimintakeskuksen kanssa laajennettiin, ja vuoden aikana järjestölle töitä teki lähes 40 keikkalaista.

Toimintakauden aikana järjestön työ vakiintui niin että oli mahdollista tarjota opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Loppuvuodesta työharjoittelun suoritti yksi TET-jaksolla oleva yläkoulun oppilas ja yksi Telma-koulutuksen opiskelija. Kokemukset harjoittelusta olivat antoisia molemmille osapuolille, mutta nostivat esiin myös kehittämistarpeita jatkoa varten. Tulevien toimintakausien aikana järjestön työntekijöitä tuetaan ja ohjataan toimimaan työpaikkaohjaajina opiskelijoille, ja oppilaitoksilta edellytetään aktiivisempaa tukea erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden harjoitteluiden toteuttamisessa.


4. Järjestön sisäinen toiminta

4.1. Kokoukset 

Järjestön hallitus kokoontui toimintakauden aikana yhdeksän kertaa, 25.1., 24.2., 7.3., 21.4., 11.5., 16.6., 31.8., 5.10. ja 30.11.

4.2. Jäsenhankinta ja –huolto

Toimintakauden aikana tavoitteena oli luoda sähköinen jäsenrekisteri ja kehittää jäsenille lähetettävä uutiskirje. Valitettavasti työmäärän kasvettua vain jäsenrekisterin ylläpidolle oli riittävästi resursseja, ja kehittämistyö jäsenhankinnan ja jäsenhuollon osalta siirtyy seuraaville toimintakausille.

4.3. Tilaisuudet ja tapahtumat

13.-29.1.2022 järjestettiin taidenäyttely Kosketus - kivaa ja rauhoittavaa taidetta Galleria Petitessa yhteistyössä Aula työkodin ja Töölön työtoimintakeskuksen kanssa. Näyttely kokosi yhteen erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden teoksia. Teokset esittelivät eri tyylisuuntien taiteilijoita samalla muistuttaen taiteen kuuluvan kaikille.

17.5.2022 järjestö osallistui Työ ja kyvyt kohtaamaan! - Iloa ja inspiraatiota kehitysvammaisten työllistymiseksi -seminaariin Jyväskylässä. Seminaarin järjestäjiä olivat Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallinnoima Meijän kyvyt käyttöön -hanke, Jyväskylän ammattikorkeakoulun hallinnoima Tuettu osuuskunta -hanke sekä Kehitysvammaliitto. Hankkeissa edistetään osatyökykyisten työllisyyttä Keski-Suomessa.

3.11.2022 järjestö edusti Rekrygaalassa, jossa Väylä ry oli kolmen finalistin joukossa ehdolla Vuoden rekrytointiteko -palkinnon saajaksi.

4.4. Työhyvinvointi, työtaitojen kehittäminen ja käytännöt

Kehitysvammaisten työntekijöiden työssä menestymistä ja työkykyä tukevat selkeät toimintamallit ja ohjeet, yhdessä työstetyt tehtävänkuvat, yksilölliset vastuut, sekä työn ja työtehtävien ennakoitavuus. Nämä tekijät painottuivat työhyvinvoinnin johtamisessa myös vuonna 2022.

Edellisten toimintakausien aikana luodut käytännöt uusien töiden suorittamiseksi toimivat edelleen hyvänä työn teon pohjana. Näitä käytäntöjä sujuvoitettiin jatkuvasti yhdessä työntekijöiden kanssa, vastaamaan nousseiden työmäärien vaatimuksiin.

Kiireisinä aikoina pyrittiin kiinnittämään huomiota riittävien taukojen pitämiseen. Työntekijät vaikuttavat usein uppoutuvan työhön ja pienten ylimääräisten taukojen pitäminen ei juurikaan toteudu oma-aloitteisesti. Työhyvinvoinnin kannalta merkityksellisenä on kuitenkin koettu yhteiset lounastauot.

Toimintakauden aikana vakiinnutettiin käytännöksi työyhteisön yhteinen aamupala joka kuukauden ensimmäisenä maanantaina. Aamupalan on tarkoitus olla mukava hetki yhdessä ja toimia hyvänä tilaisuutena keskustella työyhteisöä koskevista asioista.

Koko tiimi vietti pikkujouluja tutustumalla porojen sielunelämään Nuuksion poropuistossa joulukuussa.


5. Järjestön ulkoinen toiminta

5.1. Järjestön näkyvyyden lisääminen ja viestintä

Kasvanut työmäärä vaikutti järjestön viestinnän resursseihin niin, että sosiaalisen median julkaisut jäivät aiempaa vähemmälle. Viestinnällisesti vuoden aikana korostuikin entistä enemmän asiakassuhteiden ylläpito ja sisäinen viestintä. Viestinnän käytäntöjä kehitettiin sujuvammiksi ja kehitystyössä priorisoitiin työn sujuvuutta edistävää työtä, joista merkittävimpinä Monday projektinhallinta- ja CRM-ohjelmiston käyttöönotto ja muokkaaminen, sekä koko järjestön strategian laatiminen. Uusien verkkosivujen luominen aloitettiin.

5.2. Yhteistyösuhteet

Yhteistyötä Espoon ja Helsingin kaupungin vammaispalvelujen sekä Etevan työhönvalmentajien kanssa tehtiin tiiviisti. Yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa työllistettiin sekä kausityöntekijöitä kesäksi että keikkalaisia ympäri vuoden.

Kehitysvammaliiton ja muiden kehitysvammaisten työmarkkina-aseman parantamiseksi työskentelevien tahojen kanssa jatkettiin yhteistyötä.

5.3. Vaikuttaminen ja kehitysvammaisten oikeuksien toteutumisen seuranta työelämässä

Väylän vaikuttamistyö on kaksitasoista. Väylä vaikuttaa kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuteen työelämässä työllistämällä kehitysvammaisia henkilöitä itse TES:n mukaisiin palkkasuhteisiin. Tällä vaikutetaan paitsi yksilöiden työllistymismahdollisuuksiin, myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden mielikuviin ja asenteisiin.

Suurin vaikuttamistyö tehdään kuitenkin viestinnällisesti. Vuoden aikana kaikessa viestinnässä nostettiin aktiivisesti esiin kehitysvammaisten ihmisten tämän hetken työllisyystilannetta ja Väylän tavoitetta kehitysvammaisten ihmisten palkkatyön osuuden kasvattamisesta. Tämän lisäksi pyrittiin tuomaan viestinnässä enemmän esiin järjestön toiminnassa mukana olevia ihmisiä, josta yhtenä esimerkkinä työntekijöiden kuulumiset.


6. Elinkeinotoiminta

Järjestön toimeentulo nojaa vahvasti sen harjoittamaan elinkeinotoimintaan. Toimintakauden aikana tavoitteena oli vakiinnuttaa verkkokaupan toimintaa, sekä laajentaa ompelu- ja kokoonpanopalveluita. Tavoitteena oli saada näistä kolmesta osa-alueesta (ja niiden sisällä) monta pientä tulovirtaa, jotka yhdessä luovat kestävän taloudellisen perustan ja mahdollisuuden toiminnan jatkuvuudelle. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa entistä useamman kehitysvammaisen työntekijän työllistämisen jatkossa. 

Toimintakauden aikana pakkaus-, kokoonpano- ja ompelutöiden määrä kasvoi isojen asiakkuuksien myötä, joista suurimmat on eritelty omiksi alaluvuikseen. Näiden lisäksi tehtiin useita pienempiä tilaustöitä niin vanhoille kuin uusillekin asiakkaille. Samalla kävi selväksi, ettei verkkokauppaa ole kannattavaa jatkaa nykyisillä resursseilla. Toimintakauden lopussa päätettiinkin laittaa verkkokauppa toistaiseksi tauolle ja tutkia sen tulevaisuuden mahdollisuuksia tulevien kausien aikana.

Elinkeinotoiminnan harjoittaminen on järjestölle välttämätöntä jatkuvan toiminnan mahdollistamiseksi sekä järjestön ydintehtävän toteuttamiseksi. Väylä toimii avoimilla markkinoilla muiden palveluntuottajien ja tuotteiden valmistajien rinnalla, ja osoittaa toiminnallaan että kehitysvammaisten työntekijöiden tarjoama työpanos on merkittävä ja yritysten toiminnalle kannattava. Elinkeinotoiminta mahdollistaa laajan näkyvyyden teemoille myös järjestön asiakasyritysten kautta. Yritykset viestivät kehitysvammaisten ihmisten työllisyyteen liittyvistä teemoista omissa verkostoissaan, mihin Väylä tarjoaa heille tukea ja materiaalia. 

Elinkeinotoiminnan rakentaminen kannattavaksi on haastavaa, kun kahta lukuunottamatta kaikki järjestön työntekijät tarvitsevat tukea työssään. Järjestössä onkin kiinnitetty huomiota erityisesti työtehtävien räätälöintiin, selkeisiin työtapoihin, sarjoitettavissa oleviin työvaiheisiin, työhyvinvointiin ja erilaisiin henkilökohtaisiin lähestymistapoihin tukea työskentelyä. Järjestön pitkäjänteinen työ ja laaja kokemus mahdollistavat kehitysvammaisten työntekijöiden tuottamien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen niin että siitä hyötyvät niin työntekijät kuin asiakasyrityksetkin. Työntekijälähtöisten ja jatkuvasti kehitettävien työtapojen ansiosta työntekijät voivat hyödyntää koko potentiaalinsa ja käyttää vahvuuksiaan joustavasti eri työtehtävissä, kun taas asiakasyrityksille tuotteiden ja palveluiden ostaminen Väylältä mahdollistaa helpon tavan toteuttaa yhteiskuntavastuuta ja ottaa osaa työelämän muuttamiseen yhdenvertaisemmaksi.

6.1. Pentik

Pentik tilasi Väylältä vuoden 2022 aikana 3570 kappaletta kangaskoreja. Korien nimeksi tuli Väylä-kori, ja ne päätyivät myyntiin Pentikin myymälöihin ja verkkokauppaan.

6.2. Suomalainen Kirjakauppa

Suomalainen Kirjakauppa tilasi vuoden 2022 alussa Väylältä 940 kappaleen valikoiman erilaisia kodintuotteita. Tuotteet menivät myyntiin myymälöihin ja Suomalaisen Kirjakaupan verkkokauppaan, Väylän brändin alle. Loppuvuodesta keskustelu tulevista mahdollisista yhteistöistä käynnistyi.

6.3. AddSecure Smart Care Oy

Addsecure tilasi Väylältä alkuvuodesta 2022 turvapuhelinten puhdistus- ja pakkaustyötä jatkuvalla toteutuksella. Työtä toteutettiin ensin keikkalaisten toimesta Vallilan työtoimintakeskuksessa. Syksyllä kävi selväksi että työtoimintakeskuksen rajat tulivat vastaan ja työmäärä lisääntyisi. Lokakuussa 2022 työ siirrettiin Väylän tuotantotiloihin, ja loppuvuodesta se tarjosi jo jatkuvasti päivittäistä työtä järjestön vakituisille työntekijöille ja viikkottain Vallilasta saapuville keikkalaisille.


7. Yhteenveto

Järjestön työn ytimessä on toiminnan jatkuva kehittäminen. Toiminnan kehittämisestä vastaavat toiminnanjohtaja ja kehittämispäällikkö hallituksen tuella. Järjestön toimintakautta 2022 määrittivät muutto suurempiin toimitiloihin, työmäärän kasvu ja resurssien käytön priorisointi. Vuoden aikana muokattiin työskentelytapoja entistä tehokkaammaksi, kehitettiin työn räätälöintiä ja yksilöllistä suunnittelua, laadittiin järjestölle strategia vuosille 2023-2025 sekä huolehdittiin työntekijöiden työhyvinvoinnista. Toimintakauden kehittämistyö oli jatkumo aikaisempien vuosien suurille toiminnan muutoksille. Tuolloin tehty kehittämistyö ja linjaukset mahdollistivat vuoden 2022 toiminnan ja kehittämisen keskittymisen olennaisimpiin toimintoihin. Suuria muutoksia ei enää toimikauden aikana tarvinnut tehdä, vaan olemassa olevaa toimintaa voitiin syventää ja kehittää edelleen, myös valikoiden yhteistyökumppaneita, tilaustöitä ja työskentelytapoja sellaisiksi jotka vievät järjestöä eteenpäin ja auttavat toiminnan vakiintumisessa.

Taloudellisesti järjestön vuosi 2022 oli aikaisempia huomattavasti parempi. Toimintakausi alkoi Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiöltä saapuneella 20 000 euron apurahalla kehitysvammaisten työntekijöiden työllistämiseen ja heidän osaamisensa näkyväksi tekemiseen. Suurentuneet työmäärät näkyivät kasvaneina tuloina, mutta toisaalta järjestön henkilöstö- ja toimitilakulut kasvoivat.