Toimintasuunnitelma 2023

Järjestön toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Järjestön tarkoituksena on lisätä tasa-­arvoa ja hyvinvointia sekä yhteiskuntaan osallistumista erityisryhmille. Väylä ry:n tavoitteena on, että tulevaisuudessa jokainen kehitysvammainen ihminen saisi tekemästään työstä asiallisen palkan. Järjestö toteuttaa tavoitettaan yhteiskunnallisella vaikuttamistyöllä ja työllistämällä kehitysvammaisia henkilöitä reiluun palkkatyöhön. Työllistäminen mahdollistetaan palveluita ja tuotteita myymällä. 

Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Toimintakauden suurin haaste on järjestön hallitun kasvun toteuttaminen. Järjestö harjoittaa elinkeinotoimintaa, joka mahdollistaa kehitysvammaisten työntekijöiden työllistämisen käytännössä. Vuonna 2020 koronapandemian vuoksi jouduttiin mukauttamaan toimintaa kun siivouspalvelut kutistuivat murto-osaan aiemmasta. Tällöin toiminnan keskiöön nostettiin ompelu-, pakkaus- ja kokoonpanotyöt. Tämä muutosprosessi vaikutti järjestön toimintaan myös vuonna 2021. Vuoden 2022 aikana Väylän asiakaspohja laajeni suurilla toimijoilla, joiden myötä saatiin suurempia tilauksia, mikä vaikutti vastaavasti työmäärän kasvuun. Tämä toi toimintaan uutta suuntaa ja taloudellista varmuutta, minkä vahvistamiseen keskitytään myös vuonna 2023. Toiminnan rakenteita, työn organisointia ja markkinointia kehitetään edelleen.

Yhdistyksen toiminnan painopisteet

Järjestön toimintakauden 2023 tavoitteena on jatkaa uuden liiketoimintamallin vakiinnuttamista, keskiössä ompelupalvelut ja pakkaus- ja kokoonpanotyöt. Tavoitteena on myös lisätä järjestön tunnettavuutta ja vaikuttavuutta liiketoiminnan kasvattamiseksi. Tavoitteena on saada näistä osa-alueista (ja niiden sisällä) monta pientä tulovirtaa, jotka yhdessä luovat kestävän taloudellisen perustan ja mahdollisuuden toiminnan jatkuvuudelle. Kannattava liiketoiminta mahdollistaa entistä useamman kehitysvammaisen työntekijän työllistämisen jatkossa. Tavoitteena on, että toimintakauden päätyttyä järjestön elinkeinotoiminta on vakiintunutta ja kannattavaa.

Toimenpiteet

Toimintakauden aikana ompelupalveluita sekä pakkaus- ja kokoonpanotöitä vahvistetaan. Tehdään aktiivista uusasiakashankintaa mutta pidetään myös huoli aiemmista sekä nykyisistä aktiivisista asiakkaista. Asiakassuhteiden ja projektien entistä tehokkaammaksi hoitamiseksi toimintakaudella aloitetaan järjestön strategiassa määriteltyjen asiakashallinta- ja projektinhallintaprosessien työstö.

Toimintakauden aikana järjestö rekrytoi uuden työntekijän tiimivastaavan tehtävään. Tehtävänkuva on uusi, ja siinä työskentelevän henkilön on tarkoitus toimia käytännön työssä osana tiimiä, mutta myös muiden työntekijöiden tukena.Tiiminvetäjän rekrytointiprosessissa hyödynnetään kahden haastattelukierroksen käytäntöä, jossa jälkimmäiseen haastatteluun osallistuvat myös järjestön työntekijät ja hallituksen edustaja. 

Toimintakauden aikana kehitetään järjestön rekrytointiprosessia yleisesti. Tavoitteena on että jatkossa kaikki uudet työntekijät rekrytoidaan luomalla avoin työpaikkailmoitus, jolloin työnhakijoilla on yhdenvertainen mahdollisuus hakea työpaikkoja, eikä työn saaminen jää työvalmentajien suhteiden varaan. Toimivalla ja yhdenmukaisella rekrytointiprosessilla halutaan paitsi taata onnistuneet rekrytoinnit, myös nostaa järjestön statusta vammaisalan sisällä oikeana työpaikkana työtoiminnan kaltaisen toimijan sijaan. Rekrytointiprosessista voidaan poiketa lyhyiden kausitöiden ja kiireavun palkkaamisen kohdalla.

Rekrytointiprosessin ohella toimintakauden aikana kehitetään rakenteita opiskelijoiden ottamiseksi harjoittelujaksoille. Käynnistetään yhteistyö oppilaitosten kanssa tavoitteena työstää toimintamalli, jonka avulla varmistetaan että harjoittelut ovat antoisia kokemuksia opiskelijoille eivätkä rasita liikaa järjestön jokapäiväistä työtä.

Vaikuttamistyötä pyritään kehittämään niin, että löydetään uusia keinoja kehitysvammaisille työntekijöille tuoda asemaansa ja osaamistaan esiin. Tarjotaan aktiivisesti järjestön ja työntekijöiden asiantuntemusta tavoitetta edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Vaikuttamistyötä tehdään myös elinkeinotoiminnan sisällä. Työn teettäminen Väylällä kertoo yrityksille siitä että kehitysvammaisten työntekijöiden työpanos on arvokas ja osa vastuullista sekä kannattavaa liiketoimintaa. Työn sisällä tapahtuvat kohtaamiset avartavat osaltaan tätä näkemystä. Toimintakauden aikana Väylän työntekijöitä koulutetaan ja perehdytetään myyntityöhön, jotta he voivat jatkossa olla aiempaa aktiivisemmin mukana myyntineuvotteluissa, vastaanottamassa uusia työtehtäviä ja huolehtimassa asiakassuhteista.

Toimintakauden aikana kehitetään sähköistä jäsenrekisteriä ja sen ylläpitoa.

Toimintakauden alussa järjestössä työskentelee viisi vakituista työntekijää ja vaihtelevasti 35 keikkalaista. Toimintakauden aikana tavoitteena on saada keikkalaisille suunnattua työtä vakiinnutettua ja laajennettua. Vakituista henkilökuntaa voidaan palkata määräaikaisiin projekteihin. Tarkkaa määrää työntekijöille ei ole määritetty tavoitteeksi, vaan työntekijäkunta laajenee orgaanisesti työmäärän kasvaessa.

Verkkokauppa on laitettu määrittelemättömän pituiselle tauolle toimintakauden alkaessa. Vuoden 2023 aikana kartoitetaan sen tulevaisuutta sekä kehittämiseen käytettävissä olevia resursseja. Verkkokaupan ylläpitäminen aiheuttaa kuluja, joita toistaiseksi ei ole saatu siitä saatavilla tuloilla katettua.

Järjestön muu sisäinen toiminta:

  • Kokoukset

Järjestön hallitus kokoontuu 6-8 viikon välein. Kaikille jäsenille ja toiminnasta kiinnostuneille avoin vuosikokous pidetään kerran vuodessa, tammi-toukokuussa. 

Vuonna 2022 aloitettiin hallitustyöskentelyn kehittäminen. Tavoitteena on, että Väylän hallituksessa vapaaehtoisena työskentely on entistä mielenkiintoisempaa ja antoisampaa hallituksen jäsenelle, ja että myös Väylä järjestönä hyötyy hallituksen jäsenten erilaisista osaamisalueista. Työn mielekäs järjestäminen auttaa sitoutumaan vapaaehtoistyöhön ja antaa mahdollisuuden jokaiselle hallituksen jäsenelle laatia omasta tehtävänkuvastaan itselleen sopivan. Toimintakauden aikana aiemmin luotua mallia jalkautetaan käytäntöön ja kehitetään edelleen.

  • Jäsenhankinta ja –huolto

Jäseneksi voi liittyä yhdistyksen aatteet ja tavoitteet jakava henkilö. Jäsenhankintaa tehdään passiivisesti nostamalla jäsenasiat näkyville järjestön nettisivuille ja lisäämällä sinne jäsenlomake sekä tietosuojaseloste.

  • Tilaisuudet ja tapahtumat

Tarjotaan järjestön asiantuntemusta tavoitetta edistäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Järjestön muu ulkoinen toiminta:

  • Järjestön näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, lehdet

Käytetään hyväksi mahdollisuudet järjestön näkyvyyden lisäämiseksi ja kehitysvammaisten työtilanteen parantamiseksi mediassa. Toimintakauden aikana luodaan uudet verkkosivut joilla tuodaan järjestön toimintaa läpinäkyvästi esille. Sosiaalista mediaa hyödynnetään järjestön työstä kertomiseen sekä vaikuttamisviestintään.

  • Yhteistyösuhteet

Tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Ylläpidetään kontakteja osatyökykyisiä työllistäviin tahoihin ja kehitysvammaisten työntekijöiden aseman parantamiseksi työskenteleviin toimijoihin (esim. Kehitysvammaliitto, Riesa Consultative Oy). 

Jatketaan tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden vammaispalvelujen työhönvalmentajien kanssa. Työhönvalmentajat ovat mukana uusien työntekijöiden rekrytoinnissa ja perehdytyksessä, sekä pidempään työskennelleiden kehityskeskusteluissa ja mahdollisissa työhön liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Syvennetään yhteistyötä kehitysvammaisten työtoimintaa tarjoavien yksiköiden kanssa. Etsitään lisää keinoja yhdistää työtoiminta palkkatyöhön. 

  • Vaikuttaminen ja kehitysvammaisten oikeuksien toteutumisen seuranta työelämässä

Tehdään yhteiskunnallista vaikuttamistyötä erityisesti kehitysvammaisten henkilöiden yhdenvertaisen työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi. Järjestö voi myös julkaista kannanottoja toimintaansa liittyvien aiheiden osalta. Järjestö pyrkii lisäämään omien työntekijöidensä mahdollisuuksia vaikuttaa osatyökykyisten asemaan ja toimintamahdollisuuksiin työmarkkinoilla.

Viestintä

Toimintakauden aikana käynnistetään projektinhallintaprosessin ja myyntistrategian luomistyö.  Projektinhallintaprosessi pitää sisällään projektin hallinnolliset tehtävät sekä työvaiheet jaettuina projektin kestolle sekä selkeät askelmerkit projektin alkuun ja loppuun esimerkiksi työn suunnittelun ja viestinnän osalta. Käytössä ollessaan prosessi parantaa resurssienhallintaa, ajankäytön suunnittelua, työn vaiheistamista sekä työntekijöiden ottamista mukaan oman työnsä suunnitteluun entistä monipuolisemmin.

Projektinhallintaprosessin ohessa rakennetaan asiakkuudenhallintaprosessia, joka noudattelee samaa rakennetta projektinhallintaprosessin kanssa. Yhdessä projektin- ja asiakkuudenhallintaprosessit vapauttavat resursseja itse työn toteuttamisen suunnitteluun ja työntekijöiden resurssien hyödyntämiseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Jokapäiväisen viestinnän osalta jatketaan sisäisen viestinnän kehittämistä ja vaikuttamisviestintää sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalinen media

Järjestön strategian 2023-2025 mukaisesti toimintakauden aikana aloitetaan sosiaalisen median käytön kehittäminen niin, että siitä tulisi luonteva osa arkipäivän työskentelyä. Tavoitteena on että toimintakauden päättyessä someen julkaistaan yksi vakiopostaus viikossa, jonka sisältönä on viikon kuulumiset. Postauksissa käytetään hauskoja kuvia, jaetaan konkreettista tietoa työn tekemisestä ja työntekijöistä. Joissain medioissa, kuten Linkedinissä, julkaisurytmi voi olla hitaampi, esimerkiksi kerran kuussa.